Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy LEOPOL MEBLE Polska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

1.    [Administrator Danych] 

Administratorem Twoich danych jest Leopol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Średzka 2, Zbrudzewo, 63-100 Śrem, KRS: 0000434249 (dalej jako: Administrator).

2.    [Cel i zakres przetwarzania danych]

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w procesie rekrutacji:

a)    w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji; w zakresie kategorii danych wymaganych art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b)    jeśli zamieścisz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c)    po zakończeniu procesu rekrutacji w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Tobą a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Natomiast podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji stanowi Twoja dobrowolna zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.    [Dobrowolność podania danych]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie Twojej kandydatury w procesie rekrutacji.

4.    [Okres przechowywania danych]

Twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji przechowywane będą przez okres do 3 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
W przypadku gdy wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od momentu zakończenia rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko lub do momentu wycofania zgody, którakolwiek z tych okoliczności nastąpi wcześniej.

5.    [Odbiorcy danych]

Odbiorcami Twoich danych są pracownicy i współpracownicy Administratora, a także w określonych przypadkach podmioty zewnętrzne wspierające procesy rekrutacji. 

6.    [Udostępnianie danych] 

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7.    [Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych/profilowanie]

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. 

8.    [Automatyczne przetwarzanie i profilowanie]

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 

9.    [Prawa dotyczące danych osobowych]: 

a.    Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b.    Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
c.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
d.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając żądanie na adres Administratora podany w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
e.    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
f.    Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.